Algemene voorwaarden

 

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving, (aanhuur)overeenkomst, evenals de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen Spot IN Vastgoed B.V.. (hierna “Spot IN”) en de Opdrachtgever, tenzij uit deze bepalingen anders voortvloeit.

 

2. Definities

Spot IN: de rechtspersoon Spot IN Vastgoed B.V. die de inschrijving accepteert en/of die krachtens de aanhuurovereenkomst de opdracht tot dienstverlening van de Opdrachtgever aanvaardt.

De inschrijving: de inschrijving van een (rechts)persoon bij Spot IN als woningzoekende.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht tot het vinden van een woon- en/of kantoorruimte aan Spot IN verstrekt.

 

3. De inschrijving
3.1 Een (rechts)persoon kan zich bij Spot IN inschrijven als woningzoekende.

3.2 De inschrijving bij Spot IN geeft recht op toegang tot het actuele huuraanbod van Spot IN. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.3 De inschrijving is geldig voor onbepaalde tijd en eindigt op het moment dat woningzoekende dit aangeeft bij Spot IN. De inschrijving wordt pas actief indien Spot IN alle gevraagde gegevens volledig en naar waarheid ingevuld heeft ontvangen met een akkoordverklaring van de algemene voorwaarden.

3.4 Spot IN is gerechtigd de inschrijving zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever een of meer verplichtingen, waaronder juiste invoer van gegevens, jegens Spot IN niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.

3.5 Na inschrijving wordt de Opdrachtgever aangesloten op de Spot IN e-mailservice. Relevante informatie met betrekking tot het huren van woonruimte kunt u terugvinden op onze internetsite www.spotin.nl. De informatie met betrekking tot de werkwijze zoals vermeld op de internetsite is slechts algemeen van aard en bevat dan ook geen adviezen aangaande een specifieke zoekopdracht.

3.6 Bij interesse van een Opdrachtgever voor (een) bepaalde woning(en), dient dit online te worden aangeven en/of kenbaar te worden gemaakt of bij een medewerker van Spot IN. Spot IN verzorgt de afspraken voor vrijblijvende bezichtigingen. Bij bezichtigingen wordt de Opdrachtgever in principe vergezeld door een medewerker van Spot IN, die zorgt voor een rondleiding. De bezichtigingmogelijkheden zijn voor een Opdrachtgever onbeperkt.

3.7 Alle publicaties van aanbiedingen, kortingsproposities en prijsvragen op www.spotin.nl, in e-mailnieuwsbrieven of andere uitingen van Spot IN zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Spot IN is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de ten behoeve van derden gedane publicaties.

3.8 Eventuele klachten betreffende de inschrijving of de opdracht kunnen worden ingediend door een email te zenden aan info@spotin.nl of een brief te sturen aan Spot IN.

3.9 Het ingeschreven staan bij Spot IN vormt geen garantie voor het vinden van een (geschikte) woonruimte.

 

4. Inhoud van de aanhuurovereenkomst

4.1 Onverlet hetgeen is beschreven in de artikelen 6 t/m 11 van deze algemene bepalingen zijn op een aanhuurovereenkomst tussen Spot IN en de Opdrachtgever de artikelen 4 en 5 van toepassing.

4.2 Onder een aanhuurovereenkomst wordt verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten teneinde een geschikte woonruimte te vinden voor Opdrachtgever waarbij een (huur)overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een derde tot stand komt, waarbij tenminste aan de door Opdrachtgever gegeven specificaties wordt voldaan. Spot IN vormt geen partij in de overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde (verhuurder). Artikel 7:425 BW is nadrukkelijk niet van toepassing.

4.3 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen, beogen de Opdrachtgever en Spot IN niet dat Spot IN door de Opdrachtgever zal worden gevolmachtigd, zoals is bedoeld in artikel 3:60 BW, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten of dat Spot IN uit hoofde van een lastgeving, als bedoeld in artikel 7:414 BW, voor rekening van de Opdrachtgever rechtshandelingen verricht.

 

5. Vergoeding makelaar

5.1 De Opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien er gedurende de looptijd van de opdracht tussen de Opdrachtgever en een derde een (huur)- overeenkomst tot stand komt die het gevolg is van de door Spot IN verleende diensten. De vergoeding is ook verschuldigd indien er een huurovereenkomst tot stand komt nadat Spot IN de contactgegevens van verhuurder heeft benoemd en Opdrachtgever deze rechtstreeks benaderd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de aanhuurovereenkomst.

5.2 De Opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien de overeenkomst met een derde weliswaar tot stand komt nadat de aanhuurovereenkomst tussen Spot IN en de Opdrachtgever (door opzegging of anderszins) is beëindigd, maar de (huur)overeenkomst met een derde tot stand komt als gevolg van de door Spot IN verrichte diensten en/of omdat de Opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met artikel 5 lid 1 en 6 lid 4 hierna en/of omdat de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst buiten Spot IN om met derden onderhandelingen heeft gevoerd om zelf een overeenkomst tot stand te brengen dan wel als ondanks een onherroepelijk aanbod van de Opdrachtgever tot aangaan van een huurovereenkomst, de Opdrachtgever bij aanvaarding door de verhuurder de huurovereenkomst niet gestand doet of afwijzing door de verhuurder door niet aan de verhuurder toe te rekenen omstandigheden er toe leiden dat er geen huurovereenkomst tot stand komt.

 

6. Opdracht Algemeen

6.1 De Opdrachtgever zal aan Spot IN alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht en Opdrachtgever staat in voor de juistheid daarvan.

6.2 Spot IN zal de Opdrachtgever op de hoogte houden van de werkzaamheden en zal de Opdrachtgever verantwoording doen van de wijze waarop zij zich van haar taken heeft gekweten. Indien Spot IN bedragen heeft ontvangen of betaald ten gunste respectievelijk ten laste van de Opdrachtgever doet zij daarvan rekening.

6.3 Iedere opdracht wordt geacht te worden gegeven aan en aanvaard door Spot IN, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de opdracht wordt uitgevoerd door een of meerdere bepaalde personen in dienst van Spot IN. Het is Spot IN toegestaan om de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit te (laten) voeren door derden (bijvoorbeeld gespecialiseerde bouwkundige inspecteurs), die niet bij haar in dienst zijn, mits de Opdrachtgever daarvoor voorafgaande toestemming heeft verleend. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk wetboek (BW) en artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt indien meerdere personen opdracht hebben ontvangen, wordt uitgesloten.

6.4 De Opdrachtgever onthoudt zich van alle activiteiten die de opdracht aan Spot IN kunnen doorkruisen en/of die Spot IN in de uitvoering van de opdracht kunnen belemmeren.

 

7. Hoogte vergoeding en betaling

7.1 De in de opdrachtbevestiging genoemde vergoeding(en) voor de werkzaamheden (het loon zoals bedoeld in artikel 7:405) omvat de vergoeding van de door Spot IN gemaakte en te maken onkosten in verband met de opdracht, tenzij in de aanhuurovereenkomst anders is bepaald. De hoogte van de vergoeding hangt af van de gedane werkzaamheden.

7.2 De vergoeding(en) als bedoeld in artikel 5 en 7, worden vermeerderd met 21% BTW en dienen te worden voldaan voor aanvaarding van de woonruimte.

7.3 De Opdrachtgever dient direct na acceptatie van een woonruimte het loon aan Spot IN te voldoen zoals aangegeven in de aanhuurovereenkomst. Factuur daarvoor zal nader worden aangeleverd. Indien de Opdrachtgever het loon verschuldigd is terwijl de huurovereenkomst niet tot stand is gekomen zoals bedoeld in artikel 5.2, dan dient betaling te geschieden binnen 3 werkdagen na ontvangst door de huurder van de afwijzing. Bij niet- betaling geraakt Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim en zal de wettelijke rente vermeerderd met 1% verschuldigd worden over iedere dag dat betaling uitblijft. Voorts zal Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn van 15% van het loon met een minimum van € 250,=

7.4 De mondelinge of schriftelijke opdrachtformulier of huurovereenkomst is bindend. Ziet de opdrachtgever om welke reden dan ook af van de aanhuurovereenkomst of het aanvaarden van de woonruimte, en is het bedrag voor geleverd werkzaamheden reeds voldaan, dan zal er geen restitutie plaatsvinden.

 

8. Looptijd
8.1 De overeenkomst van opdracht is aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van de datum, waarop de opdracht aan Spot IN is verstrekt.

8.2 De overeenkomst eindigt (onder meer) door opzegging of doordat de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid.

8.3 De Opdrachtgever is bevoegd om deze overeenkomst op ieder moment op te zeggen door middel van een aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

8.4 Spot IN is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief op te zeggen, indien onder meer (en derhalve niet uitsluitend):

a) de Opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de aanhuurovereenkomst, deze algemene bepalingen dan wel met andere tussen Spot IN en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook, en zulk een verzuim niet binnen 7 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven, onverminderd het recht van Spot IN op volledige schadevergoeding respectievelijk nakoming;

b) in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen;

c) indien er naar het oordeel van Spot IN sprake is van een ernstige verstoring van de relatie tussen Spot IN en de Opdrachtgever;

d) indien de Opdrachtgever commercieel ernstig in opspraak raakt;

e) indien de Opdrachtgever zich vestigt buiten Nederland en dit onoverkoombare problemen oplevert voor Spot IN;

f) indien blijkt dat de Opdrachtgever aan Spot IN onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat, indien Spot IN met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten;

g) indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van Spot IN tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten.

8.5 Onverlet de verplichting van de Opdrachtgever om de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten te betalen, kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd op grond van wanprestatie.

8.6 Artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 zijn niet van toepassing op de inschrijving als bedoeld in artikel 3.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 De informatie die Spot IN op haar website verstrekt over aangeboden woonruimte is (groten)deels afkomstig uit de vrije markt. Spot IN heeft geen overeenkomst met verhuurder, en plaatst beschikbare woonruimte slechts op haar website ter informatie van haar opdrachtgevers. Spot IN is voorts niet verantwoordelijk of aansprakelijk te houden voor eventuele onjuistheden.

9.2 Spot IN is beperkt aansprakelijk voor de gevolgen van beroepsfouten. Indien bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis - waaronder begrepen een nalaten - plaatsvindt, die tot aansprakelijkheid leidt, is de aansprakelijkheid van Spot IN beperkt tot een bedrag van maximaal de vergoeding die Opdrachtgever aan Spot IN heeft voldaan en zoals bedoeld in artikel 7.1.

9.3 De Opdrachtgever vrijwaart Spot IN tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Spot IN voor de Opdrachtgever worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van Spot IN.

9.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Spot IN.

 

10. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
10.1 Op de overeenkomst van opdracht en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen.

 

11. Diversen
11.1 Indien opdrachtgever reageert op zelfstandige woonruimte uit het aanbod wat online gepubliceerd is op de website van Spot IN of namens Spot IN op een andere website (Funda, Pararius etc.) publiceert, is Opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd aan Spot IN bij het totstandkomen van een huurovereenkomst voor deze betreffende woonruimte die Opdrachtgever zelf online heeft gevonden.

11.2 Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op de inschrijving en de aanhuurovereenkomst voor zover uit deze bepalingen niet anders voortvloeit.

11.3 Wijzigingen in of afwijkingen van deze algemene bepalingen, tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en/of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht indien partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend. Met uitzondering van het opdrachtformulier en de huurovereenkomst, overeenkomstig artikel 7.4.

11.4 De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van deze algemene bepalingen danwel de aanhuurovereenkomst heeft niet tot gevolg dat de algemene bepalingen danwel de aanhuurovereenkomst in haar geheel nietig c.q. onverbindend zijn / is. In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zullen partijen een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

11.5 Het niet nemen door een partij van enige actie in geval van wanprestatie ter zake van enige bepaling van deze algemene bepalingen danwel de aanhuurovereenkomst door de andere partij of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van deze algemene bepalingen danwel de aanhuurovereenkomst, kan niet worden beschouwd als afstand van recht.

11.6 Voor zover in deze algemene bepalingen en / of de aanhuurovereenkomst niet anders is bepaald, zijn de in deze algemene bepalingen en / of de aanhuurovereenkomst beschreven rechten en verplichtingen niet overdraagbaar, tenzij met schriftelijke toestemming van alle partijen.

11.7 Aan de opschriften ("kopjes") boven de onderscheiden bepalingen in de overeenkomst of de algemene bepalingen komt geen zelfstandige betekenis toe. Deze opschriften zijn uitsluitend toegevoegd om reden van overzichtelijkheid en zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen in deze overeenkomst.

11.8 Indien enige bepaling in de tussen Spot IN en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) in strijd is met enige bepaling van deze algemene bepalingen, prevaleert de bepaling van de overeenkomst(en).

11.9 De Nederlandse tekst van de algemene bepalingen prevaleert boven eventuele vertalingen daarvan.